Uhelné sklady Zima

Nabízíme prodej uhlí, stavebních písků a štěrků pro Třebíč a okolí.

Reklamační řád pro prodej paliv

Uplatňování reklamací vad zakoupeného zboží

Vyskytne-li se vada u zakoupeného zboží, má kupující právo tuto vadu reklamovat u prodávajícího.Kupující je povinen v protokolu o vadách uvést v čem vada spočívá a čeho se reklamací domáhá.Při uplatnění reklamce předloží doklad o nákupu zboží a odpovědný pracovník pořídí o reklamaci zápis.

Reklamace váhového množství paliva

Musí být kupujícím uplatněna ihned po převzetí paliva. Pokud se kontrolním převážením zjistí neoprávněnost reklamace, uhradí kupující prodávajícímu náklady spojené s kontrolním převážením dodávky.

Reklamace jakosti paliva

Jakost dodávek je určena parametry jednotlivých druhů paliv, které jsou uvedeny v katalogu výrobců tuhých paliv.Kupující po převzetí dodávky neodkladně oznámí prodávajícímu zjištěné vady jakosti a to u zjevných vad do sedmi kalendářních dnů od převzetí dodávky. Zjevnými vadami se rozumí vyšší obsah podsítného v dodávce paliva. U skrytých jakostních vad lze uplatnit reklamaci do dvou měsíců od data dodání, nedošlo-li k podstatné změně dodaného paliva vinou kupujícího. Jedná se o vady kdy dodané palivo obsahuje nepřípustné procento nespalitelných zbytků nebo má menší výhřevnost. Tyto vady, které nemohly být zjištěny při přejímce paliva se prokazují laboratorním rozborem odebraného vzorku z reklamované dodávky. V případě zjištění neoprávněnosti reklamace dle výsledku laboratorního rozboru kontrolního vzorku, hradí náklady s tím spojené kupující. Kupující je povinen umožnit odběr kontrolního vzorku pro nezávislý laboratorní rozbor.

Vyřízení reklamace

O oprávněnosti reklamace rozhoduje jednatel (majitel) firmy nebo jím pověřený pracovník. V případě jakostních reklamací u zjevných vad do pěti dnů od uplatnění reklamace. V případě skrytých jakostních vad do sedmi dnů po obdržení výsledku laboratorního rozboru kontrolního vzorku. O vyřízení reklamace se sepíše zápis, kde se uvede i způsob náhrady.

Ostatní

Odpovědnost za vady se řídí Občanským zákoníkem § 619 a následující. Tento Reklamační řád byl zpracován v souladu s Obchodním a Občanským zákoníkem. Platí pro pro prodejní sklad Uhelné sklady Zima-Zuzana Zimová, Stařeč nádraží ČD. Nevztahuje se na méně hodnotná paliva, nebo paliva prodávaná za snížené ceny.

Odpovědná osoba pro podávání reklamací:
Zuzana Zimová
telefon: 602 793 380
email: uhli.zima@seznam.cz